ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ TCAS 2 (โควตา) ปีการศึกษา 2567

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

รอบ TCAS2 (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2567
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์

 • ปฏิทินการรับสมัคร (คลิก)
  • 1 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2567  ปิดรับสมัคร
  • 16 มีนาคม 2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
  • 23 มีนาคม 2567 สอบสัมภาษณ์ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ (Onsite Only) เริ่มลงทะเบียน 09.00 น. 
  • ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์แต่งกายด้วยชุดสุภาพ  เช่น ชุดนักเรียน/นักศึกษาจากสถานศึกษาเดิม
  • รายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 23 มีนาคม 2567 สนามสอบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
   • ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ลำดับที่ 1-150 รายงานตัวตั้งแต่เวลา 08:30 น. สนามสอบ คณะพยาบาลศาสตร์
   • ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ลำดับที่ 151-242 รายงานตัวตั้งแต่เวลา 12:30 น. สนามสอบ คณะพยาบาลศาสตร์
  • 30 มีนาคม 2567 ประกาศผลสัมภาษณ์
  • 1 กรกฎาคม 2567 เปิดภาคการศึกษา 2567
  • จำนวนรับ 50 ที่นั่ง

ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ปฏิบัติ ดังนี้
1.ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ดำเนินการตรวจสุขภาพ ตามหัวข้อใน แบบรายงานผลการตรวจสุขภาพสำหรับคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สามารถดาวน์โหลดได้ที่ bit.ly/RMUTTHealthReport สามารถตรวจสุขภาพได้ที่ โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน (ไม่รับพิจารณาผลการตรวจจากคลินิก)

2.ผู้มีรายชื่อลงทะเบียนและรายงานตัว รับคำชี้แจงเตรียมการสัมภาษณ์ได้ที่ช่องทางไลน์กลุ่ม หลังจากตอบแบบสอบถาม ตาม QR Code ดังแนบ https://forms.office.com/r/ijmBstGMBq  ในวันที่ 16 มีนาคม 2567 กรณีที่ไม่สามารถเข้ากลุ่ม Line ได้สามารถติดต่อที่ facebook แฟนเพจ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

3. คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์จะตรวจสอบข้อมูล ผลการตรวจสุขภาพสำหรับคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบการสัมภาษณ์ในวันสอบสัมภาษณ์

4. การสอบสัมภาษณ์เป็นรูปแบบเผชิญหน้า (Onsite) ที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เท่านั้น

5. คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ จะติดต่อเพื่อสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตามรายชื่อในประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  หากผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ไม่ได้รายงานตัวตามวันเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

แชร์ไปยัง FACEBOOK