คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเข้าร่วมกิจกรรม Open house nursing expo 2023 เปิดบ้านพยาบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 4

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
เข้าร่วมกิจกรรม Open house nursing expo 2023
เปิดบ้านพยาบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 4

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเข้าร่วมกิจกรรม Open house nursing expo 2023 เปิดบ้านพยาบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 4  จัดโดยชมรมนิสิตนักศึกษาพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตรมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้อง 103 ชั้น 1 อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะแนวทางการศึกษาต่อในสาขาพยาบาลศาสตร์ และ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จากสถาบันพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ ทั้งนี้มีสถาบันที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตทั่วประเทศเข้าร่วม 28 สถาบัน มีผู้สนใจเข้าร่วม เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 800 คน ทั้ง ณ สถานที่จัดงานและในรูปแบบออนไลน์ ภายบูธของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกอบด้วยกิจกรรม ณ สถานที่จัดและการ live สด ผ่าน facebook ตอบปัญหาทางวิชาการ และรับของรางวัล กิจกรรมเปิดโลกทัศน์สู่วิชาชีพพยาบาล เป็นต้น โดยผู้ที่เข้าร่วมงานสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนได้โดยตรงจากนักศึกษาและคณาจารย์ของคณะฯ การเข้าร่วมกิจกรรมของคณะฯ ครั้งนี้คาดหวังเพื่อให้ผู้ที่สนใจในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของคณะฯ ได้รับทราบข้อมูลโดยตรงจากปากของนักศึกษาปัจจุบันและคณาจารย์ในคณะฯ เพื่อเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อสำหรับนักเรียนชั้นมัธยม นำไปสู่บัณฑิตพยาบาลการผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีใจรักในวิชาชีพ เพื่อช่วยนำสู่สังคมสุขภาวะ

#Nurse@RMUTT SDG3, SDG4

แชร์ไปยัง FACEBOOK