คณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธัญบุรี บริการวิชาการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

เด็กเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและเป็นอนาคตที่สำคัญของชาติ การพัฒนาการเด็กให้สมวัยโดยเฉพาะในช่วงแรกเกิด – 5 ปี ซึ่งเป็นวัยทองของเด็กซึ่งเด็กจะเริ่มมีการพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ และสังคม จากการสำรวจเพื่อได้ข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี พบว่าผู้ปกครองกว่าร้อยละ 70 ยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการประเมิน ส่งเสริม และการกระตุ้นพัฒนาการเด็กในด้านต่างๆ ในการนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งมีพื้นที่อยู่ในบริเวณตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี ได้เห็นความสำคัญกับปัญหาด้านการพัฒนาการของเด็กปฐมวัย จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0 – 5 ปี ขึ้น ในวันที่ 31 ม.ค. 67 และ 8 ก.พ. 67โดยความร่วมมือกับชุมชนในพื้นที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลคลองห้า คลองหกและคลองเจ็ด เพื่อค้นหาเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการเสี่ยงล่าช้า หรือมีพัฒนาการที่ผิดปกติไม่เป็นไปตามวัย ช่วยประเมินพัฒนาการในเบื้องต้น  เพื่อเฝ้าระวังและจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามช่วงอายุเพื่อช่วยค้นหาเด็กและพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการเบี่ยงเบนให้มีพัฒนาการที่เป็นไปตามวัย ป้องกันปัญหาพัฒนาการที่ผิดปกติด้านต่าง ๆ ต่อไป โดยกิจกรรมดังกล่าววางแผนดำเนินการต่อเนื่องตลอดปี พ.ศ. 2567 โดยคาดหวังว่าเด็กปฐมวัยที่มีความเสี่ยงพัฒนาการล่าช้าที่เข้าร่วมโครงการและได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้สมวัย เด็กปฐมวัยที่มีความเสี่ยงพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการให้มีพัฒนาการที่สมวัยและได้รับการส่งเพื่อการรักษา ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธัญบุรีมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพเพื่อช่วยส่งเสริมสุขภาวะของบุคคลทุกช่วงวัย

 

#Nurse@RMUTT SDG3, SDG 17

แชร์ไปยัง FACEBOOK