คณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธัญบุรีลงนามความบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับโรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) กรมการแพทย์ผลิตบุคลากรทางการพยาบาล

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับโรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) กรมการแพทย์ ในงานประชุมวิชาการ Good Basic to Advanced Medical Technology for All ณ ห้องประชุมราชวิถี ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี เพื่อร่วมผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล ให้มีความเข้มแข็งด้านวิชาการ การวิจัย และด้านวิชาชีพการพยาบาล โดยในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสะอาด อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร. พูลสุข หิงคานนท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ทัศนชาติ จิตรีธาตุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) กรมการแพทย์ และ นางสาวละออ อริยกุลนิมิตร รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) กรมการแพทย์ ทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายมีข้อตกลงร่วมกันในการเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาพยาบาลและพยาบาลผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการให้การดูแลและบริการด้านสุขภาพให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างครอบคลุมและเป็นองค์รวม รวมทั้งตอบสนองความต้องการของกระทรวงสาธารณสุขในการพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (SDG3) ของประเทศไทย

#Nurse@RMUTT SDG3, SDG4

แชร์ไปยัง FACEBOOK