โครงการ “เด็กยุคใหม่ไร้ควันบุหรี่”

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สนับสนุนบุคลากร และนักศึกษาของคณะฯ
เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “เด็กยุคใหม่ไร้ควันบุหรี่”

จัดโดยเครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ร่วมกับวิทยากรจากคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ โดยโครงการจัดขึ้นในวันที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 8.00-16.30 น. ณ โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องพิษภัยและรู้เท่าทันกลยุทธ์ทางการตลาดและป้องกันนักสูบหน้าใหม่ สร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ ผู้เช้าร่วมโครงการประกอบด้วยอาจารย์ พยาบาล นิสิตนักศึกษาพยาบาล คุณครู และนักเรียนจากโรงเรียนสระกระเทียมวิทยาคม จำนวนประมาณ 400 คน โดยกิจกรรมประกอบด้วยการให้ความรู้เรื่องพิษภัยจากบุหรี่และฝึกทักษะการปฏิเสธเมื่อถูกชักชวนให้ลองสูบบุหรี่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาซึ่งเป็นวัยที่สามารถอ่าน เขียน เข้าใจ และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่ายได้ ทำให้เด็กมีความรู้ และอาจช่วยให้เด็กสามารถปฏิเสธเมื่อถูกชักชวนให้ลองสูบบุหรี่ เมื่อเด็กห่างไกลและปลอดภัยจากบุหรี่จะเป็นผลดีต่อสุขภาพของเด็กในอนาคต ทำให้เด็กมีการเจริญเติบโตปกติและปราศจากโรคที่สัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ นอกจากนี้ยังช่วยลดผลกระทบต่อระบบสุขภาพ และลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาโรคเนื่องจากเด็กมีสุขภาวะที่ดีไม่มีโรค การดำเนินโครงการครั้งนี้นอกจากจะเป็นโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคมของคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อสร้างสังคมสุขภาพดีอย่างยั่งยืนแล้ว ยังสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่ต้องการเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่และรณรงค์การลด ละ เลิกการสูบบหรี่ในสังคมไทย

แหล่งข่าวอื่น : ThaiNursingtime http://www.thainursingtime.com/news_detail11.php?q_id=128

แชร์ไปยัง FACEBOOK