ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2566

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน

ครั้งที่ 1/2566

ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 1. ตำแหน่งที่รับสมัคร

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป เลขที่ตำแหน่ง 6230207
ตำแหน่ง                   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
หน่วยงานที่บรรจุ         คณะพยาบาลศาสตร์
อัตราค่าจ้าง                19,500  บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ปริญญาตรีทุกสาขา

ตามประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2566
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2566
ระหว่างวันที่ 1 – 10 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งการรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว นั้น

2.1      ผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการอำนวยการและกำกับนโยบายคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การบริหารงานบุคคลคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2559

ขั้นตอน กิจกรรม วันที่ดำเนินการ จำนวนวัน ทำการ ผู้รับผิดชอบ
1. ประชาสัมพันธ์ 1 – 10 พ.ย.66 10 วัน งานบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์
2. รับสมัครด้วยตนเอง ณ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี https://maps.app.goo.gl/BQAdTnonC1PHXRo87 1-10 พ.ย.66 (เว้นวันหยุดราชการ) 10 วัน
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก พร้อมวันเวลาและสถานที่ 13 พ.ย.66 1 วัน
4. ดำเนินการคัดเลือก

4.1 ประเมินครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน/สอบปฏิบัติ)

4.2 ประกาศผลการประเมินครั้งที่ 1

4.3 ประเมินครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)

4.4 ประกาศผลการประเมินครั้งที่ 2

4.5 รับรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ

 

24 พ.ย. 66

27 พ.ย. 66

29 พ.ย 66

30 พ.ย 66

6 ธ.ค. 66

 

1 วัน

1 วัน

1 วัน

1 วัน

1 วัน

 1. ประเมินครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน/สอบปฏิบัติ)
  • วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
   • ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ ณ ห้อง พย.บ.5401-5402 รายงานตัว เวลา 08.30 น.เริ่มทำการสอบคัดเลือก 09.00 น.
    ชั้น 4 อาคารศิลปประจำชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี39 หมู่ 1 ถนนรังสิต – นครนายก ตำบลคลองหกอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2549 3119
   • Location Google map https://maps.app.goo.gl/SgvEw99xhKo7gLzh8
     • ผู้เข้าสอบสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในระหว่างการสอบ
     • ผู้เข้าสอบแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย
     • ไม่อนุญาต ให้เข้าห้องสอบหากสายเกิน 30 นาที
     • ให้ผู้เข้าสอบเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ ดังนี้ บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรแสดงตนที่มีรูปถ่าย
     • อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ ดินสอความเข้มระดับ 2B ยางลบ ปากกา ปากกาลบคำผิด
     • ผู้เข้าสอบเตรียมอุปกรณ์การสอบให้พร้อม ไม่อนุญาต ให้ยืมอุปกรณ์ทุกชนิด
     • ให้ผู้เข้าสอบนำสัมภาระไปวางตามจุดที่กำหนด ไม่อนุญาต ให้ผู้เข้าสอบนำ สัมภาระติดตัว (ยกเว้น) บัตรประจำตัวประชาชน ปากกา ดินสอ 2B ปากกาลบคำผิด
     • งดใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดในห้องสอบ
     •  ผู้เข้าสอบสามารถออกจากห้องสอบได้เมื่อเวลา 11.00 น. เป็นต้นไป
     • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02 549 3119Location Google map https://maps.app.goo.gl/SgvEw99xhKo7gLzh8

แชร์ไปยัง FACEBOOK