อบรมการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (CPR & AED) และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับนักศึกษา ในรายวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย

คณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (CPR & AED)
และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับนักศึกษาในรายวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
มุ่งเน้นทักษะและองค์ความรู้ ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตประจำวันและเหตุฉุกเฉิน
วันที่ 6 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ประกอบไปด้วย อาจารย์กัลยภรณ์ เชยโพธิ์ (หัวหน้าทีม) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุภา โพผา ดร.ศิปภา ภุมมารักษ์ อาจารย์นปภัช ทองคำวงศ์ และอาจารย์สุจิตรา หัดรัดชัย

แชร์ไปยัง FACEBOOK