การสร้างเสริมสุขภาวะ การป้องกันโรคเพศศึกษา การปฐมพยาบาลเด็กปฐมวัย และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน

คณาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
นำโดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุษา โถหินัง

ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง
“การสร้างเสริมสุขภาวะ การป้องกันโรคเพศศึกษา การปฐมพยาบาลเด็กปฐมวัย และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน”
ในโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แชร์ไปยัง FACEBOOK