เนื่องในโอกาสได้รับการตีพิมพ์บทความวิชาการ ในวารสารระดับชาติ “เรื่อง ผลของโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรม​การจัดกิจกรรมของผู้ปกครองต่อทักษะการคิด​เชิงบริหารของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีความพร่อง​ของทักษะการคิดเชิงบริหาร“

คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ขอแสดงความยินดีแด่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุษา โถหินัง

เนื่องในโอกาสได้รับการตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสารระดับชาติ

วารสารพยาบาลทหารบก
ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 (2023): มกราคม – เมษายน 2566

เรื่อง “ผลของโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรม​การจัดกิจกรรมของผู้ปกครองต่อทักษะการคิด​เชิงบริหารของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีความพร่อง​ของทักษะการคิดเชิงบริหาร”​

แชร์ไปยัง FACEBOOK