เนื่องในโอกาสได้รับการตีพิมพ์บทความวิชาการ ในวารสารระดับชาติ “เรื่องผลของโปรแกรมลดระดับน้ำตาล ในเลือดต่อความรู้ แรงจูงใจ และทักษะการเลือกอาหารในผู้ป่วยหญิงโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้

คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ขอแสดงความยินดีแด่

อาจารย์สุมนทิพย์ บุญเกิด​

เนื่องในโอกาสได้รับการตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสารระดับชาติ

วารสารพยาบาลทหารบก
ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 (2023): พฤษภาคม – สิงหาคม 2566

เรื่อง “ผลของโปรแกรมลดระดับน้ำตาล ในเลือดต่อความรู้ แรงจูงใจ และทักษะการเลือกอาหารในผู้ป่วยหญิงโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้”​

แชร์ไปยัง FACEBOOK