ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบ โควตาคณะ (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา PN) ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

รอบ โควตาคณะ (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา PN)
ประจำปีการศึกษา 2566
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์

คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน (ไม่รับ กศน.หรือเทียบเท่า)
  • กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมีผลการเรียนตลอดหลักสูตร(GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00 ขึ้นไป

รอบ โควตาคณะ (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา PN)

    • เฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

กำหนดการ

  • 16 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 2566
  • 12  มิถุนายน 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
 • 26 มิถุนายน 2566 ประกาศผลสัมภาษณ์
 • 3 กรกฎาคม 2566 เปิดภาคการศึกษา 2566

แนวทางปฏิบัติ

ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ปฏิบัติ ดังนี้

1.ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ดำเนินการตรวจสุขภาพ ตามหัวข้อใน แบบรายงานผลการตรวจสุขภาพสำหรับคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สามารถดาวน์โหลดได้ที่ bit.ly/RMUTTHealthReport สามารถตรวจสุขภาพได้ที่ โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน (ไม่รับพิจารณาผลการตรวจจากคลินิก)

2. คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์จะตรวจสอบข้อมูล ผลการตรวจสุขภาพสำหรับคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบการสัมภาษณ์ในวันสอบสัมภาษณ์

3. การสอบสัมภาษณ์เป็นรูปแบบเผชิญหน้า (Onsite) ที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เท่านั้น

4. คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ จะติดต่อเพื่อสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตามรายชื่อในประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป หากติดต่อผู้สมัครไม่ได้ภายในเวลา 14.00 น. ถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

แชร์ไปยัง FACEBOOK