ทุนการศึกษาสร้างโอกาศพยาบาลที่พร้อมทำงานในชนบท ปี 2566

เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาพยาบาล รับทุนการศึกษาสร้างโอกาศพยาบาลที่พร้อมทำงานในชนบท ประจำปีการศึกษา 2566

Stone family USA. ได้มอบทุนการศึกษาผ่านสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ จำนวน 5 ทุน ทุนละไม่เกิน 3 แสนบาท โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้าน 1) ค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษาค่าใช้จ่ายอื่นที่สถาบันการศึกษากำหนด 2) ค่าอุปกรณ์การศึกษา 3) ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพตามความจำเป็น เช่น ค่าที่พักและค่าอาหาร

คุณสมบัติ

 1. เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ในปีการศึกษา 2566
 2. มีเรียนดี( ผลการศึกษาในชั้น ปีที่ 1 ไม่ต่า กว่า 2.75)
 3. ขาดแคลนทุนทรัพย์และไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนการศึกษา อื่นใด
 4. ไม่มีปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิต ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการเป็นพยาบาล
 5. มีจิตสาธารณะและมีเจตนารมย์ที่จะปฏิบัติงานเป็นพยาบาลดูแลสุขภาพประชาชนในชนบท

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. ใบสมัครตามประกาศนี้
 2. ข้อมูลประมาณการ รายรับ-รายจ่าย การศึกษาชั้นปีที่ 2
 3. คลิปวิดีโอ 2 เรื่อง ประกอบด้วย
  1. คลิปวิดีโอของผู้สมัครรับทุนการศึกษาแสดงอุดมการณ์ ทัศนคติและความมุ่งมั่น ในการเป็นพยาบาลเพื่อสังคมชนบท
  2. คลิปวิดีโอของบิดา มารดา หรือผู้อุปการะโดยถ่ายทา ใหเ้ห็นสิ่งแวดล้อมที่บ้าน และให้ข้อมูลด้าน
   1. ความเห็นในการเลือกเข้าศึกษาวิชาการพยาบาลของผู้สมัครฯ
   2. ปีการศึกษา 2565 วิธีการจัดหาทุนทรัพย์เพื่อให้ผู้สมัครฯ ศึกษาวิชาการพยาบาล
   3. ปีการศึกษา 2566 มีการวางแผนการจัดหาทุนทรัพย์เพื่อการศึกษาวิชาการพยาบาลอย่างไร (กรณีไม่มีทุนการศึกษา)
 4. ผู้สมัครฯ ส่งการเขียนแสดงเจตนารมย์/วางแผนการเป็นพยาบาล หลังจบการศึกษาไม่เกินกระดาษ A4 1 หน้า
 5. ผู้สมัครฯ ส่งเอกสารหลักฐานการสมัครขอรับทุนการศึกษา ทาง electronic mail ns.head@thainurse.org ภายในวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 256

Facebook