ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษารอบ TCAS4 Direct Admission (รับตรงอิสระ)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

รอบ TCAS4 Direct Admission (รับตรงอิสระ)
ประจำปีการศึกษา 2566

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์

 • คุณสมบัติ
  • กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน (ไม่รับ กศน.หรือเทียบเท่า)
  • หลักฐานที่ใช้
   • อัพโหลดในระบบรับสมัคร
    • สำเนาบัตรประชาชน
    • สำเนาหลักฐานแสดงผลการเรียน (6 ภาคการศึกษา)
   • นำมาในวันสอบสัมภาษณ์
    • บัตรประชาชน หรือ บัตรที่ราชการออกให้
    • สำเนาหลักฐานแสดงผลการเรียน (6 ภาคการศึกษา)
    • แบบรายงานผลการตรวจสุขภาพ ใช้ประกอบการพิจารณาสัมภาษณ์
    • แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
 • ตามระบบ TCAS4 Direct Admission (รับตรงอิสระ) 
  • โรงเรียนทั่วประเทศ
 • ระเบียบการรับสมัคร (คลิก)
 • ปฏิทินการรับสมัคร (คลิก)
  • 28 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2566 (สิ้นสุดการชำระค่าสมัคร 4 มิถุนายน 2566)
  • 7  มิถุนายน 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
  • 9 มิถุนายน 2566 สอบสัมภาษณ์ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ (Onsite Only) เริ่มลงทะเบียน 09.00 น.
  • 11 มิถุนายน 2566 ประกาศผลสัมภาษณ์
  • 3 กรกฎาคม 2566 เปิดภาคการศึกษา 2566
  • จำนวนรับ ประมาณ 50 ที่นั่งหรือมากกว่า

คลิกเพื่อสมัครผ่านระบบรับสมัครเข้าศึกษา มทร.ธัญบุรี

แบบรายงานผลการตรวจสุขภาพ
สำหรับคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

แชร์ไปยัง FACEBOOK