ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาณ์ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ที่

มีสิทธิ์เข้าศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตร
ผู้ช่วยพยาบาล
ประจำปีการศึกษา 2566

ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำหนดเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 27 มีนาคม 2566 และดำเนินการสอบสัมภาษณ์วันที่ 8 เมษายน 2566 แล้วนั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศฯ และให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. 1.ผู้มีรายชื่อดังประกาศ ลงทะเบียนขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 2566 ด้วยการคลิก >>  https://forms.office.com/r/TSEhKtUuuT
 2. ชำระเงินยืนยันสิทธิ์ขึ้นทะเบียน จำนวน 5,000 บาท หมายเลขบัญชี 453-1-45251-5 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี มทร.ธัญบุรี โครงการประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ และส่งหลักฐานการชำระเงินทางไลน์กลุ่ม PN66
 3. ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 1-12 พฤษภาคม 2566 ให้ผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน อ่านคู่มือการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ออนไลน์ ประจําปีการศึกษา 2566 ที่เว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th ก่อนดําเนินการบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ นักศึกษาผ่านเว็บไซต์นี้ โดย
  1. เลือกหัวข้อ ระบบนักศึกษาใหม่
  2. คลิก บันทึกประวัตินักศึกษาใหม่
  3. Upload เอกสาร การบันทึกข้อมูลส่วนตัวลงในทะเบียนประวัตินักศึกษา เอกสารที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนดังนี้
   1. สำเนาใบแสดงผลการเรียนฉบับสมบูรณ์ วุฒิ หน้า-หลังในไฟล์เดียวในรูปแบบ .Pdf ตามคู่มือ (ม.6 ปวช. ปวส. กศน. หรือเทียบเท่า) ที่มีลายมือนายทะเบียน พร้อมนักศึกษาเซ็นสำเนาถูกต้อง
   2. สำเนาบัตรประชาชนที่ไม่หมดอายุ พร้อมนักศึกษาเซ็นสำเนาถูกต้องในไฟล์เดียวในรูปแบบ .Pdf  ตามคู่มือ
   3. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมนักศึกษาเซ็นสำเนาถูกต้องในไฟล์เดียวในรูปแบบ .Pdf  ตามคู่มือ
   4. รูปถ่ายหน้าตรง เสื้อเชิ้ตสีขาว พื้นหลังสีฟ้า (ใช้ทำบัตรประจำตัวนักศึกษา V-card) ขนาด 1 นิ้ว ไฟล์.jpg เท่านั้น ตามคู่มือ
   5. ถือเป็นส่วนหนึ่ง ของการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หากผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษารายใดไม่บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษา หรือบันทึกข้อมูลเป็นเท็จ ไม่ครบถ้วนจะถือว่าการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรียังไม่สมบูรณ์
 4. ปฐมนิเทศ,เปิดการการศึกษา 26 มิถุนายน 2566

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาดำเนินการครบถ้วนตามขั้นตอนที่คณะพยาบาลศาสตร์กำหนด มีสถานะเป็นนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา

แชร์ไปยัง FACEBOOK