กำหนดการยื่นคำขอกู้ยืมกยศ.ประจำปีการศึกษา 2566 (สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา)

นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมให้ดำเนินการดังนี้

  1. เตรียมเอกสารเพื่อประกอบการยื่นกู้ (ดูรายละเอียด)
  2. ยื่นคำขอกู้ยืมผ่าน แอพกยศ.connect หรือ ทาง www.studentloan.or.th (ตัวอย่างการยื่นคำขอกู้ยืม)
  3. นักศึกษาต้องเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และยื่นคำขอกู้ยืมผ่านระบบของกยศ.ให้เรียบร้อยก่อนลงทะเบียนจองคิว
  1. ลงทะเบียนจองคิว (click)

(ระบบจองคิว จะเปิดระหว่างวันที่ 26 – 31 พฤษภาคม 2566)

  1. ให้นักศึกษานำเอกสารประกอบการขอกู้ยืมทั้งหมด มาส่งที่ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 2 อาคารกองพัฒนานักศึกษา ตามวันที่จองคิวไว้

 

ขอให้นักศึกษาเตรียมเอกสารและยื่นคำขอกู้ยืมผ่านระบบของกยศ.ให้เรียบร้อย

หากนักศึกษายังไม่พร้อมให้รอรอบต่อไป

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ 02 549 3674, 02 549 3684

 

*** นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ไม่ต้องสำรองจ่ายค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/2566 ***

Facebook