ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2566

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประกาศรายชื่อ

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2566

ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำหนดเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 27 มีนาคม 2566 แล้วนั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล โดยรายละเอียดต่อไปนี้

  1. รายงานตัว รับคำชี้แจงเตรียมการสัมภาษณ์ได้ที่ช่องทางไลน์กลุ่ม หลังจากตอบแบบสอบถาม ตาม QR Code ดังแนบท้ายรายชื่อ
  2. เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ (มีรูปถ่ายติดและบัตรยังไม่หมดอายุ)
    และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)
  3. ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน เช่น ชุดนักเรียน/นักศึกษาจากสถานศึกษาเดิม หรือชุดสุภาพ (ห้ามสวมเสื้อยืดคอกลม กระโปรงยีนส์ หรือกางเกงยีนส์)
  4. เข้ารายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ แบบเผชิญหน้า ในวันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2566 ณ สนามสอบ
    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดังนี้
  • ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ลำดับที่ 1-120 รายงานตัวตั้งแต่เวลา 08:30 น. สนามสอบ คณะพยาบาลศาสตร์
  • ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ลำดับที่ 121-241 รายงานตัวตั้งแต่เวลา 12:30 น. สนามสอบ คณะพยาบาลศาสตร์

ทั้งนี้ หากคณะพยาบาลศาสตร์ ตรวจพบในภายหลังว่าผู้สมัครปลอมเอกสารสิทธิ หรือปลอมเอกสารราชการ คณะพยาบาลศาสตร์จะเพิกถอนสิทธิ์การเข้าศึกษา และดำเนินคดีตามกฎหมาย

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์

 

แชร์ไปยัง FACEBOOK