การดูแลสุขภาพชุมชนเพื่อการมีสุขภาวะที่ดี ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระราหุล

คณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธัญบุรี
ดำเนินการจัดโครงการดูแลสุขภาพชุมชนเพื่อการมีสุขภาวะที่ดี
ระหว่างวันที่ 4-25 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระราหุล ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โดยบูรณาการบริการวิชาการแก่สังคมกับพันธกิจการเรียนการสอนวิชาจิตวิทยาพัฒนาการตามวัย
ภาคการศึกษาที่ 2/2565
นำโดย ผศ.ดร.พรรณวิภา บรรณเกียรติ หัวหน้าวิชาและคณาจารย์ในสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อพัฒนาสุขภาพกาย ส่งเสริมสุขภาพจิต และสร้างพฤติกรรมเชิงบวกแก่นักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระราหุล

แชร์ไปยัง FACEBOOK