โครงการดูแลสุขภาพชุมชน วิชาจิตวิทยาพัฒนาการตามวัย ภาคการศึกษาที่ 2/2565

คณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ดำเนินการจัดโครงการดูแลสุขภาพชุมชน

ระหว่างวันที่ 4-25 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระราหุล ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

โดยบูรณาการบริการวิชาการแก่สังคมกับพันธกิจการเรียนการสอนวิชาจิตวิทยาพัฒนาการตามวัย ภาคการศึกษาที่ 2/2565

นำโดย ผศ.ดร.พรรณวิภา บรรณเกียรติ หัวหน้าวิชาและคณาจารย์ในสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อพัฒนาสุขภาพกาย ส่งเสริมสุขภาพจิต และสร้างพฤติกรรมเชิงบวกแก่นักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระราหุล

แชร์ไปยัง FACEBOOK