กำหนดการเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา และนายกสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราขมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2566

กำหนดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภานักศึกษา คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา และนายกสโมสรนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราขมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2566
ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.39-23.59 น.
ผ่านระบบ http://e-vote.rmutt.ac.th
แชร์ไปยัง FACEBOOK