การรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี2566

เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี2566

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา โดยมีการพิจารณาผู้ที่สมควรได้รับทุนการศึกษา ดังนี้

คุณสมบัติ

  1. เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี
  2. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาอย่างแท้จริง

เงื่อนไขในการรับทุนการศึกษา

  1. ผู้ขอรับทุนการศึกษาต้องปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัยและไม่อยู่ในระหว่างถูกสอบสวนทางวินัยหรือลาพักการศึกษา
  2. ผู้ขอรับทุนการศึกษาต้องมีเวลาช่วยเหลืองานของมหาวิทยาลัยตามที่คณะกรรมการกำหนดตามความเหมาะสมของแต่ละราย

เอกสารประกอบการสมัคร

  1. ใบสมัคร
  2. สำเนาบัตรประชาชน (ลงนามสำเนา)
  3. สำเนาบัตรนักศึกษา (ลงนามสำเนา)
  4. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (ลงนามสำเนา)
  5. หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้รับทุนการศึกษา (อาจารย์ที่ปรึกษารับรอง)

เอกสารได้ที่ งานพัฒนานักศึกษา ห้องสำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 1 (พี่เอ็ม จักรพันธ์) ตามวันและเวลาราชการ (จ.-ศ.) (08.30-16.30 น.) เท่านั้น
ตั้งแต่วันนี้ ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2566

Facebook