ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2564 ตอบแบบสำรวจการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2564 ตอบแบบสำรวจการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 36
กำหนดการพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 36
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 และวันที่ 1 – 3 มีนาคม 2566

วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันฝึกซ้อมใหญ่และจุดรายงานตัว วันซ้อมย่อย
วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

รอบบ่าย

– คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
– คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– คณะศิลปกรรมศาสตร์
– คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
– คณะพยาบาลศาสตร์
– คณะวิศวกรรมศาสตร์

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

รอบบ่าย

– จุดรายงานตัว  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
– จุดรายงานตัว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– จุดรายงานตัว คณะศิลปกรรมศาสตร์
– จุดรายงานตัว คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
– จุดรายงานตัว คณะพยาบาลศาสตร์
– จุดรายงานตัว คณะวิศวกรรมศาสตร์

วัน 19-20 กุมภาพันธ์ 2566
09.00-16.00 น.
ณ คณะพยาบาลศาสตร์
วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566

รอบเช้า

– คณะศิลปศาสตร์
– คณะเทคโนโลยีการเกษตร
– คณะการแพทย์บูรณาการ
– คณะบริหารธุรกิจ

รอบบ่าย

– คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
– คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566

รอบเช้า

– จุดรายงานตัว คณะศิลปศาสตร์
– จุดรายงานตัว คณะเทคโนโลยีการเกษตร
– จุดรายงานตัว คณะการแพทย์บูรณาการ คลองหก
– จุดรายงานตัว คณะบริหารธุรกิจ

รอบบ่าย

– จุดรายงานตัว คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
– จุดรายงานตัว คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ตอบแบบสำรวจผ่านระบบทะเบียนนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม – 20 มกราคม 2566

***ทั้งนี้มหาวิทยาลัยฯ จะนำผลการยืนยันของท่าน ไปใช้ในการเตรียมการในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรต่อไป***

แชร์ไปยัง FACEBOOK