กำหนดการยื่นคำขอกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566 (สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าต่อเนื่องในมหาวิทยาลัย)

กำหนดการยื่นคำขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566

(สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าต่อเนื่องในมหาวิทยาลัย)

เปิดระบบจองคิวเพื่อยื่นเอกสารประกอบการกู้ยืม ระหว่างวันที่ 1 – 10 มีนาคม 2566
เอกสารที่ต้องเตรียมมาส่ง

1. หลักฐานการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา รวมแล้วไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง (ดูรายละเอียด)

(พิจารณากิจกรรมจิตอาสาระหว่างเดือนสิงหาคม 2565 – ปัจจุบัน)

2. ใบจองคิว (แบบคำขอกู้ยืมเงิน)

 หมายเหตุ

– ส่งเอกสารที่ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 4 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตามวันและเวลาที่นักศึกษาจองคิวไว้

– นักศึกษาที่ลงทะเบียนจองคิวจะต้องมีจิตอาสาครบ 36 ชั่วโมง

หากนักศึกษาจองคิวแล้วไม่มาส่งเอกสาร จะถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์ของกู้ยืมต่อเนื่องในปีการศึกษา 2566

– นักศึกษาที่ออกฝึกสอน/ฝึกสหกิจ ที่กลับมาส่งไม่ทันตามกำหนดการเดือนมีนาคม ให้มาส่งได้ระหว่างวันที่ 3 – 5 เมษายน 2566

ขอให้นักศึกษาเตรียมเอกสารและลงชื่อให้ครบถ้วนสมบูรณ์

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ 02 549 3674, 02 549 3684

Facebook