เครือโรงพยาบาล 17 เสนอตำแหน่งงานให้แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในงาน ตลาดงานพยาบาล “RMUTT Nursing job fair 2022”

รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข หิงคานนท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เป็นประธานในพิธีเปิดงาน RMUTT Nursing job fair 2022 และกล่าวต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จากโรงพยาบาลทั้ง 17 โรงพยาบาลที่ได้ร่วมออกบูทรับสมัครงาน ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข หิงคานนท์ เผยว่า คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดการเรียนการสอน โดยรับนักศึกษารุ่นแรก ในปีการศึกษา 2561 และในปัจจุบัน คณะพยาบาลศาสตร์ได้มีบัณฑิตสำเร็จการศึกษาไปประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์จำนวน 1 รุ่น โดยบัณฑิตของคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ ทักษะการใช้เทคโนโลยีด้านสุขภาพ กอปรด้วยคุณธรรม จริยธรรม ชื่อสัตย์ อดทน และใฝ่รู้ ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มทร .ธัญบุรี เป็นสถาบันใหม่ทางการศึกษาพยาบาลและเริ่มเป็นที่รู้จักของสังคมมากขึ้นแต่สถานประกอบการส่วนใหญ่ซึ่งเป็นโรงพยาบาลยังขาดข้อมูลและไม่เป็นที่รู้จักเท่าที่ควร รวมไปถึงการเข้าถึงระบบการรับสมัครงานที่แต่ละสถานประกอบการมีความเฉพาะตามมาตรฐานของสถานพยาบาล ส่งผลให้บัณฑิตพยาบาล รวมไปถึงนักศึกษาพยาบาลชั้นปีสุดท้ายที่สำเร็จการศึกษา ขาดข้อมูลในการรับสมัครงาน รวมถึงแหล่งทุนกาศึกษา สวัสดิการต่าง ๆ จากสถานพยาบาลทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ทางสโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ได้เล่งเห็นความสำคัญของการได้รับข้อมูลในด้านต่าง  ๆ ต่อการประกอบวิชาชีพการพยาบาลในอนาคต ของแต่ละสถานพยาบาลที่นักศึกษาพยาบาลสนใจจะเข้าสมัครงาน   ซึ่งเป็นประโยชน์ในการเตรียมตัววางแผนการประกอบวิชาชีพการพยาบาลต่อไปในอนาคต จึงได้จัดโครงการ กิจกรรมนัดพบตลาดงานพยาบาล “RMUTT Nursing job fair 2022” ขึ้นเพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการรับสมัครงานของสถาน ประกอบการพยาบาลหรือโรงพยาบาลโดยตรง รวมไปถึงนักศึกษาชั้นปีอื่นที่สนใจเข้าร่วมรับฟังข้อมูลการรับสมัครงานจากสถานประกอบการพยาบาลที่มาให้ข้อมูลการรับสมัครงาน อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายอันดีร่วมกันระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และโรงพยาบาลหรือสถานประกอบการพยาบาลต่าง ๆ ในการจัดโครงการครั้งนี้มีนักศึกษาพยาบาลชั้นปี 4 เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 70 คน และนักศึกษาพยาบาลชั้นปีอื่น ๆสำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การนำเสนอรายละเอียดข้อมูลโรงพยาบาล กิจกรรมการถ่ายทอดประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพ จากรุ่นพี่ สู่รุ่นน้อง โดย ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ และการออกบูทการให้ข้อมูลและการสมัครงานของโรงพยาบาลทั้ง 17 โรงพยาบาล ประกอบไปด้วย

 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล
 • เครือโรงพยาบาลบางปะกอก
 • เครือโรงพยาบาลสมิติเวช
 • เครือโรงพยาบาลพริ้นซ์
 • โรงพยาบาลนครธน
 • โรงพยาบาลลาดพร้าว
 • โรงพยาบาลศิครินทร์
 • โรงพยาบาลซีจีเอช สายไหม
 • โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล
 • โรงพยาบาลBNH
 • โรงพยาบาลรวมใจรักษ์
 • โรงพยาบาลวิภาวดี
 • โรงพยาบาลเวชธานี
 • โรงพยาบาลไทยนครินทร์

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
บรรยากาศ พิธีเปิดงาน RMUTT Nursing job fair 2022

Facebook