พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 20 ตุลาคม 2565

คณะผู้บริหาร รศ.มณฑา ลิ้มทองกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.ศิปภา ภุมมารักษ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
พร้อมด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะพยาบาลศาสตร์
ร่วมพิธีวางพวงมาลากับมหาวิทยาลัย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
20 ตุลาคม 2565  ณ ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แชร์ไปยัง FACEBOOK