Up-Skilling และ Re-Skilling เส้นทางใหม่ในการเข้าสู่วิชาชีพพยาบาล

ขอเรียนเชิญอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์
เข้าร่วมโครงการสัมมนาของนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
” Up-Skilling และ Re-Skilling เส้นทางใหม่ในการเข้าสู่วิชาชีพพยาบาล”
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมเมธาวี ชั้น 5 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แชร์ไปยัง FACEBOOK