แจ้งกำหนดรับบัตรนักศึกษาสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้มารับบัตรนักศึกษา (นักศึกษารหัส63-64)

แจ้งกำหนดรับบัตรนักศึกษาสำหรับ
ผู้ที่ยังไม่ได้มารับบัตรนักศึกษา (นักศึกษารหัส63-64)

วันที่ 5 ถึง 9 ก.ย.2565
ณ บริเวณโถงชั้น 1 ตึก สวท. ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึง 16:00 น.
โดยนักศึกษาต้องเตรียมเอกสารที่ใช้ในการรับบัตร ดังนี้

นักศึกษาชาวไทย
1.บัตรประจำตัวประชาชน ตัวจริง
2.สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
3.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ

นักศึกษาต่างชาติ
1.สำเนา Passport หน้าที่มีรูปถ่าย 1 ใบ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประจำตัวของเจ้าของสัญชาติ หรือสำเนาใบขับขี่
อย่างใดอย่างหนึ่ง 1 ใบ
3.หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา 1 ฉบับ

***กรณีเอกสารไม่ครบ จะไม่สามารถรับบัตรนักศึกษาได้***

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษายังไม่ได้รับบัตรนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 และ 2564

 

แชร์ไปยัง FACEBOOK