ประกาศรายชื่อผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่ได้รับผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565

ประกาศรายชื่อผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ที่ได้รับผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565

 (เฉพาะผู้กู้ยืมที่ส่งแบบยืนยันการเบิกเงิน ภาคเรียนที่ 1/2565 เรียบร้อยแล้วเท่านั้น)

ประกาศรายชื่อครั้งที่ 1
ประกาศรายชื่อครั้งที่ 2 (จะประกาศวันที่ 16 สิงหาคม 2565)

** ผู้ที่กู้เฉพาะค่าครองชีพอย่างเดียวจะไม่มีรายชื่อ

Facebook