ประกาศการทำสัญญาและแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 (สำหรับรายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมจากกองทุนแล้ว)

ให้นักศึกษาปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมบัญชีออมทรัพย์ (ใช้บัญชีของธนาคารกรุงไทยเท่านั้น)

1.1 ผู้กู้ยืมรายใหม่ ให้ดาวน์โหลด หนังสือแจ้งผลการอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ      ปริ้น  1  ฉบับ

                 เขียนชื่อ นามสกุลของผู้กู้ยืม ตรงช่องเรียน……. พร้อมบัตรประชาชนของผู้กู้ยืมไปเปิดบัญชีที่ธนาคารกรุงไทยสาขาไหนก็ได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

1.2 ผู้กู้ยืมรายเก่า ให้ใช้บัญชีธนาคารเดิม แต่ให้ผู้กู้ยืมตรวจสอบว่าบัญชีพร้อมใช้งานหรือไม่

                     (ถ้าบัญชีถูกปิดการใช้งาน ให้นักศึกษาไปเปิดบัญชีให้เรียบร้อยโดยเสียค่าใช้จ่ายในการเปิดบัญชีเอง)

ขั้นตอนที่ 2 ให้นักศึกษาบันทึกสัญญาผ่าน www.studentloan.or.th หรือ กยศ.connect   ตัวอย่างการบันทึกสัญญา

ขั้นตอนที่ 3 รอมหาวิทยาลัยดำเนินการบันทึกค่าเล่าเรียนตามที่ลงทะเบียนจริง ประมาณ 1-2 วันทำการ

ขั้นตอนที่ 4 ให้นักศึกษาบันทึกแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมผ่าน www.studentloan.or.th หรือ กยศ.connect  ตัวอย่างการบันทึกแบบยืนยันการเบิกเงิน

ขั้นตอนที่ 5 เอกสารที่ต้องเตรียมส่งให้มหาวิทยาลัย มีดังนี้ (ดาวน์โหลด)

ขั้นตอนที่ 6 นำเอกสารทั้งหมดมาส่งที่ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา ชั้น4 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ภายใน 15 วัน หลังจากได้รับอนุมัติให้กู้ยืม

นักศึกษาสามารถนำเอกสารมาส่งได้วันจันทร์ – ศุกร์

ช่วงเช้าเวลา 08.30 – 11.30 น.

ช่วงบ่ายเวลา 13.00 – 16.00 น.

ยกเว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

Facebook