ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษารอบ TCAS4 Direct Admission (รับตรงอิสระ) ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ระบบ Thai University Central Admission System : TCAS
ตามระบบ TCAS4 Direct Admission (รับตรงอิสระ)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาทั่วประเทศ ในเทอมสุดท้าย ในปีการศึกษา 2564 หรือสำเร็จการศึกษา (ไม่จำกัดปีการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา)
  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน (ไม่รับ กศน.)
 • มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 6 ภาคการศึกษา 2.00 ขึ้นไป
 • ส่วนสูง ไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร
 • น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กิโลกรัม และไม่เกิน 80 กิโลกรัม
 • ค่าดัชนีมวลกาย BMI ต้องไม่ต่ำกว่า 17 และไม่สูงกว่า 30
 • มี ผลการตรวจสุขภาพประกอบการสอบสัมภาษณ์ สามารถตรวจได้ทั้งโรงพยาบาลของรัฐบาลหรือโรงพยาบาลเอกชน (ยกเว้นคลีนิค) เพื่อประกอบการสอบสัมภาษณ์
 • ตามระบบ TCAS4 Direct Admission (รับตรงอิสระ) 
  • 4 มิถุนายน 2565 สอบสัมภาษณ์ (เริ่ม 09.00 น.)
  • 6 มิถุนายน 2565 ประกาศผลสัมภาษณ์
  • 21 มิถุนายน 2565 ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
  • 4 กรกฎาคม 2565 เปิดภาคการศึกษา 2565
  • จำนวนรับ ประมาณ 20 ที่นั่ง
สมัครนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 (rmutt.ac.th)

รายละเอียดอื่นๆเกี่ยวกับ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คลิก

แชร์ไปยัง FACEBOOK