โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การประยุกต์ทฤษฎีการพยาบาลสู่การปฏิบัติการพยาบาลในวิถีการดำรงชีวิตแบบใหม่

ชื่อโครงการ โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การประยุกต์ทฤษฎีการพยาบาลสู่การปฏิบัติการพยาบาลในวิถีการดำรงชีวิตแบบใหม่
ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รหัสหลักสูตรE007-L-65-C2-003-1
สถานะโครงการ ได้รับความเห็นชอบโดยสภาการพยาบาล
ระดับ CNEU 6 หน่วยคะแนน

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม

  1. อธิบายแนวคิดและการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางการพยาบาลเพื่อให้การพยาบาลผู้ป่วยในช่วงการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ได้
  2. สามารถวางแผนการในการส่งเสริมผู้ป่วยให้สามารถดูแลตนเองในการดำรงชีวิตแบบใหม่ได้
  3. มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ

ระยะเวลา วันที่ 6 มิถุนายน 2565 รวม 1 วัน
เริ่มลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 1 มิถุนายน 2565
ค่าลงทะเบียน ไม่คิดค่าลงทะเบียน

แชร์ไปยัง FACEBOOK