โครงการประชุมวิชาการเรื่อง แนวคิดการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์พยาบาลในยุค New Normal

ชื่อโครงการ โครงการประชุมวิชาการเรื่อง แนวคิดการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์พยาบาลในยุค New Normal
ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รหัสหลักสูตร E007-L-65-C2-002-1
สถานะโครงการ ได้รับความเห็นชอบโดยสภาการพยาบาล
ระดับ CNEU 6 หน่วยคะแนน

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม

  1. อธิบายแนวคิดการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนในยุค New Normal
  2. สามารถเลือกใช้เทคนิคในการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลได้อย่างเหมาะสม
  3. มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ

ระยะเวลา วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 รวม 1 วัน
เริ่มลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 1 พฤษภาคม 2565
ค่าลงทะเบียน ไม่คิดค่าลงทะเบียน

แชร์ไปยัง FACEBOOK