กำหนดการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ระยะที่ 1

กำหนดการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2565 ระยะที่ 1
(สำหรับนักศึกษา ผู้กู้รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา)

นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมให้ดำเนินการดังนี้

1. แบบฟอร์มคำขอกู้ยืมเงิน (ดาวน์โหลด)               ปริ้น 1 ฉบับ กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย

2. เตรียมเอกสารเพื่อประกอบการยื่นกู้ (ดูรายละเอียด)

3. ยื่นคำขอกู้ยืม ผ่านแอพกยศ.connect หรือ www.studentloan.or.th ระบบ DSL

(ตัวอย่างการยื่นคำขอกู้)

4. ให้นักศึกษานำเอกสารแนบทั้งหมดส่งให้มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 18 – 28 เมษายน 2565 ช่องทางการส่งเอกสาร

5. หลังจากส่งเอกสารแล้วประมาณ 7 วัน ให้นักศึกษาเข้าไปตรวจสอบสถานะของเอกสาร ได้ที่

6. หลังจากมหาวิทยาลัยได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษาติดตามการตรวจสอบคำขอกู้ยืมเงินทางแอพ กยศ.connect หรือwww.studentloan.or.th ระบบ DSL

      6.1 กรณีมีแก้ไขให้นักศึกษาดำเนินการแก้ไขผ่านแอพกยศ.connect หรือทาง www.studentloan.or.th ระบบ DSL

      6.2 กรณีคำขอกู้ยืมได้รับอนุมัติแล้วให้นักศึกษาดำเนินการทำสัญญากู้ยืมส่งให้มหาวิทยาลัย โดยดูจากประกาศการทำสัญญาและแบบยืนยันการเบิกเงินทาง www.sd.rmutt.ac.th

ขอให้นักศึกษาเตรียมเอกสารและยื่นคำขอกู้ยืมให้ครบถ้วนสมบูรณ์

กรณีที่ยังยื่นคำขอกู้ผ่านระบบ กยศ.(ตามข้อ 3) ไม่ได้ ให้รอดำเนินการในระยะที่ 2 ประมาณเดือนมิถุนายน
หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ 02 549 3674, 02 549 3684


*** นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ไม่ต้องสำรองจ่ายค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/2565 ก่อน***

Facebook