ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ดร.พูลสุข หิงคานนท์ ได้รับตำแหน่ง กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิวิทยาลัยเชียงราย

ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ลงนามแต่งตั้งให้

รองศาสตราจารย์ดร.พูลสุข หิงคานนท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

เป็นกรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิวิทยาลัยเชียงราย
ตั้งแต่วันที่4 พฤศจิกายน 2564

แชร์ไปยัง FACEBOOK