ประกาศฯ ผลการประกวดการออกแบบเข็มที่ระลึก สำหรับนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการประกวดการออกแบบเข็มที่ระลึก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำเข็มที่ระลึกและตราสัญลักษณ์ สำหรับนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกประกาศการออกแบบเข็มที่ระลึก ได้พิจารณาผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเรียบร้อยแล้วปรากฎผลดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวชลิตา ภักดีไทย นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4 

 

แชร์ไปยัง FACEBOOK