ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารระดับชาติวารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี “เรื่อง ผลการสวดมนต์แนวพุทธต่อความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่ 1”

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ขอแสดงความยินดีแด่

อาจารย์รุจาภา จิระประดิษฐ์ผล, อาจารย์ยุภา โพผา, ดร.ศิปภา ภุมมารักษ์, รศ.มณฑา ลิ้มทองกุล และ อาจารย์ทิฆัมพร มัจฉาชีพ

เนื่องในโอกาสได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารระดับชาติวารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี

“เรื่อง ผลการสวดมนต์แนวพุทธต่อความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่ 1”

 

แชร์ไปยัง FACEBOOK