ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสได้รับการตีพิมพ์บทความวิชาการ ในวารสารระดับชาติ วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม “เรื่อง การเสริมสร้างความรอบรู้ทางด้านสุขภาพในผู้สูงอายุภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือประชาคมอาเซียนในการจัดตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อสังคมสูงวัยอย่างมีศักยภาพและนวัตกรรม “

คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ขอแสดงความยินดีแด่

อาจารย์รัชพร  ศรีเดช

เนื่องในโอกาสได้รับการตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสารระดับชาติวารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

“เรื่อง การเสริมสร้างความรอบรู้ทางด้านสุขภาพในผู้สูงอายุภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือประชาคมอาเซียนในการจัดตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อสังคมสูงวัยอย่างมีศักยภาพและนวัตกรรม “

แชร์ไปยัง FACEBOOK