ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2564 TCAS4 Direct Admission (รับตรงอิสระ)

  • วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ประกาศผลสอบสัมภาณ์ ผ่าน www.nurse.rmutt.ac.th
  • วันที่ 15-18 มิถุนายน 2564 จัดส่งเอกสารขอแจ้งรูปแบบการค่าบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียนเรียน (นักศึกษาใหม่) ดาวน์โหลด https://nurse.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=505 ทางE-mail : nursing@rmutt.ac.th

\"\"

  • 18-30 มิถุนายน 2564 บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษา และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้า / ค่าบำรุงการศึกษา /ค่าลงทะเบียนเรียน  https://www.oreg.rmutt.ac.th/?page_id=7648
  • 18-30 มิถุนายน 2564 อัพโหลดเอกสารยืนยันการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  https://www.oreg.rmutt.ac.th/?page_id=7648
  • 25 มิถุนายน 2563 ทดสอบความรู้วิชาภาษาอังกฤษ
  • 5 กรกฏาคม 2563 เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2564

\"\" เปิดรับสมัครผู้ไม่ผ่านสัมภาษณ์ และผู้ที่ไม่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS4
เข้าเลือกสาขาวิชาอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 – 17 มิ.ย. 2564 โดยไม่เสียค่าสมัครสอบ 
 

 

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา TCAS 4 (ประกาศ วันที่ 15/06/64)
\"\"

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา TCAS 4 (ประกาศ วันที่ 30/06/64)

\"\"

แชร์ไปยัง FACEBOOK