ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2564 TCAS3 Admission (รับตรงร่วมกัน)

  • วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ประกาศผลสอบสัมภาณ์ ผ่าน www.nurse.rmutt.ac.th
  • วันที่ 10-18 มิถุนายน 2564 จัดส่งเอกสารขอแจ้งรูปแบบการค่าบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียนเรียน (นักศึกษาใหม่) ดาวน์โหลด https://nurse.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=505 ทางE-mail : nursing@rmutt.ac.th

\"\"

  • 18-30 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษา และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้า / ค่าบำรุงการศึกษา /ค่าลงทะเบียนเรียน  https://www.oreg.rmutt.ac.th/?page_id=7648
  • 18-30 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป อัพโหลดเอกสารยืนยันการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  https://www.oreg.rmutt.ac.th/?page_id=7648
  • 25 มิถุนายน 2563 ทดสอบความรู้วิชาภาษาอังกฤษ
  • 5 กรกฏาคม 2563 เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2564

\"\"

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS 3

แชร์ไปยัง FACEBOOK