เปิดการรับสมัครในปีการศึกษา 2564 ตามระบบ TCAS4 Direct Admission (รับตรงอิสระ)

TCAS4 Direct Admission (รับตรงอิสระ) กำหนดการคลิก

 • รร.ทั่วประเทศ สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน (ไม่รับ กศน.)
 • ใช้คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 2.00 ขึ้นไป
 • ใช้ผลการตรวจสุขภาพประกอบการสอบสัมภาษณ์ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด) จัดส่งทางอีเมล์ nursing@rmutt.ac.th
 • 2-9 มิ.ย.64 รับสมัครผ่านเว็ปมหาวิทยาลัย ระบบรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 (rmutt.ac.th)
 • 11 มิ.ย.64 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
 • ก่อนหรือ ภายใน วันที่12 มิ.ย.64 ส่งผลการตรวจสุขภาพประกอบการสอบสัมภาษณ์ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด) ทางอีเมล์ nursing@rmutt.ac.th เขียนเลขที่ใบสมัครที่ มุมบนขวาของใบตรวจร่างกาย 
 • 13 มิ.ย.64 สอบสัมภาษณ์ ออนไลน์ ติดตามประกาศทางเว็ปไซต์ของคณะพยาบาลศาสตร์
 • 5 ก.ค.64 เปิดภาคการศึกษา 2564

\"\"

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน (ไม่รับ กศน.)
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 2.00 ขึ้นไป ( 6 ภาคการศึกษา)
 • ส่วนสูง ไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร
 • น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กิโลกรัม และไม่เกิน 80 กิโลกรัม
 • ค่าดัชนีมวลกาย ต้องไม่ต่ำกว่า 17 และไม่สูงกว่า 30
 • สอบสัมภาษณ์
 • ในวันสอบสัมภาษณ์ให้นำผลการตรวจสุขภาพ ตามแบบฟอร์มที่ https://www.nurse.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=391 จากโรงพยาบาลของรัฐบาลหรือโรงพยาบาลเอกชน (ยกเว้นคลีนิค) เพื่อประกอบการสอบสัมภาษณ์

\"\"

แชร์ไปยัง FACEBOOK