ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2564 TCAS2 (โควตา)

  • วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 ประกาศผลสอบสัมภาณ์ ผ่าน www.nurse.rmutt.ac.th
  • วันที่ 8-15 พฤษภาคม 2564 จัดส่งเอกสารขอแจ้งรูปแบบการค่าบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียนเรียน (นักศึกษาใหม่) ดาวน์โหลด https://nurse.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=505 ทางE-mail : nursing@rmutt.ac.th

\"\"

  • 10 พฤษภาคม 2564 ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา https://student.mytcas.com/
  • วันที่ 15-31 พฤษภาคม 2564 บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษา และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้า / ค่าบำรุงการศึกษา /ค่าลงทะเบียนเรียน  https://www.oreg.rmutt.ac.th/?page_id=7648
  • 15 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2564 อัพโหลดเอกสารยืนยันการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  https://www.oreg.rmutt.ac.th/?page_id=7648
  • กรกฏาคม 2563 ทดสอบความรู้วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาคณิตศาสตร์
  • วันที่ 5 กรกฏาคม 2563 เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2564

\"\"

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2564 TCAS2 (โควตา)

แชร์ไปยัง FACEBOOK