กำหนดการส่งแบบคำขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 (สำหรับรายเก่าในมหาวิทยาลัย)

กำหนดการส่งแบบคำขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ภาคเรียนที่ 1/2564 (สำหรับรายเก่าในมหาวิทยาลัย)

รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิกู้ต่อเนื่อง      กยศ           กรอ

เอกสารที่ต้องเตรียมมาส่ง

1. แบบฟอร์มคำขอกู้ยืมเงิน (ดาวน์โหลด) ปริ้น 1 ฉบับ กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย

2.ใบแสดงผลการเรียน (ปริ้นทั้งหมด)

3. หลักฐานการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา รวมแล้วไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง

(ปริ้นจากระบบบันทึกกิจกรรมทาง  https://activity.rmutt.ac.th  พิจารณากิจกรรมจิตอาสาระหว่างเดือนธันวาคม 2563 – เมษายน 2564)

4. หลักฐานแสดงรายได้ครอบครัว (บิดาและมารดา) ของผู้กู้ยืมฯ

       ตัวอย่างการรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืมเงิน

ช่องทางการส่งเอกสาร

1. นักศึกษานำเอกสารทั้งหมดมาส่งด้วยตนเอง ที่ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา

โดยนักศึกษาเข้าระบบเพื่อจองคิวส่งแบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงิน ทาง www.studentloan.rmutt.ac.th         พร้อมปริ้น 1 ฉบับ

(ระบบเปิดให้นักศึกษาจองคิวในวันที่ 20 – 23 เมษายน 2564)

2. นักศึกษานำเอกสารทั้งหมด ส่งทางไปรษณีย์ หรือขนส่งเอกชน

มาตามที่อยู่  ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชั้น4 อาคาร สวท. 39 ม.1 ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 (งานกองทุนกู้ยืม)

ได้ตั้งแต่วันที่  20 – 29 เมษายน 2564 โดยนักศึกษาต้องเตรียมเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วน

หลังจากได้รับเอกสารแล้ว ทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งรายละเอียดต่างๆ

ไปทาง e-mail หรือ ส่ง sms ไปที่เบอร์โทรศัพท์ของนักศึกษา

(ตามที่นักศึกษาแจ้งข้อมูลไว้ในแบบฟอร์มคำขอกู้ยืมเงิน)

Facebook