ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2564

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ชื่อคุณวุฒิ ภาษาไทยฉบับเต็ม : ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ชื่อคุณวุฒิ ภาษาไทยฉบับย่อ : ผช.พย.
ชื่อคุณวุฒิ ภาษาอังกฤษฉบับเต็ม : Certificate Program for Practical Nursing
ชื่อปริญญา ภาษาอังกฤษฉบับย่อ : Cert.PN.
จำนวนหน่วยกิต : 36 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 
ระยะเวลาศึกษา : 1 ปี (Certificate Program for Practical Nursing)
ประเภทของหลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตร ทางวิชาชีพ / ปฏิบัติการ

สถานภาพของหลักสูตร : ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล อ้างอิง รายชื่อหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล.pdf (tnmc.or.th)

โครงสร้างหลักสูตร

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6 หน่วยกิต
 2. หมวดวิชาเฉพาะ 28 หน่วยกิต
  1. รายวิชาภาคทฤษฎี 18 หน่วยกิต
  2. รายวิชาภาคปฏิบัติ 10 หน่วยกิต
 3. หมวดวิชาเลือก 2 หน่วยกิต

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
มีความมุ่งหวังให้ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณสมบัติ
1.ให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่ผู้ที่มีความเบี่ยงเบนทางสุขภาพที่ไม่ซับซ้อนแก่บุคคลทั่วไป
ในสถานบริการสุขภาพทุกระดับและที่บ้านในทุกมิติของสุขภาพ ภายใต้การควบคุมกำกับของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลหรือผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
2.สังเกต ติดตามและบันทึกความเปลี่ยนแปลงของอาการและอาการแสดงของโรคและความต้องการของผู้ป่วยและญาติตามที่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลหรือ
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์มอบหมาย
3 ช่วยจัดเตรียมอุปกรณ์และสิ่งแวดล้อม
ในการตรวจรักษาพยาบาลที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
4 ช่วยทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในภาวะฉุกเฉินภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลหรือผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
5 มีทัศนคติที่ดีต่อการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วย
6. มีมนุษยสัมพันธ์ คุณธรรมที่ดีในการทำงานเป็นทีมงานด้านสุขภาพ

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา

 • มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
 • เป็นหญิงหรือชาย และมีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี บริบูรณ์นับถึงวันเปิดการศึกษา
 • น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กิโลกรัมส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
 • สุขภาพสมบูรณ์ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา (โดยมีใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาเวชกรรม ว่าเป็นผู้ที่มีความแข็งแรงไม่เป็นโรคหรือเป็น
  ผู้มีความพิการ และไม่ติดสารเสพติดอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา)
 • เป็นผู้ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล ให้ต้องจำคุก

ระยะเวลาการศึกษา

 • ภาคทฤษฎี ทำการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง /1 หน่วยกิต/ภาคการศึกษา ในระบบ Onlineในช่วงที่มีการระบาดของโรค COVID 19
 • ภาคปฏิบัติ การฝึกปฏิบัติในห้องทดลอง/ห้องปฏิบัติการพยาบาลและ การฝึกภาคปฏิบัติในหอผู้ป่วยมีของหน่วยงานที่หลักสูตรกำหนด

สถานที่จัดการเรียนการสอน

 1. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี
 2. ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อาคารบางซื่อจังชั่น (DD Mall) เขตจตุจักร กทม.

การประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา : ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลในสถานบริการสุขภาพทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน

การประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา : ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติงานในสถานบริการที่
ต้องการรับ ซึ่งโดยเฉลี่ยในสถานบริการสุขภาพของรัฐเริ่มต้นที่ 9,000-10,000 บาท ของภาคเอกชน 10,000-15,000 บาท (โดยไม่รวมค่าทำงานล่วงเวลาตามกำหนดของสถานบริการที่กำหนดแตกต่างกัน )

จำนวนรับนักศึกษา : รุ่นละ  50  คน

ค่าใช้จ่าย : ตลอดหลักสูตร 50,000 บาท (สามารถกำหนดการจ่ายเป็นงวดได้ ตามตกลงกับทางคณะกรรมการประจำหลักสูตร )

สถานที่ยื่นใบสมัคร และติดต่อสอถามข้อมูล

 1. สมัครด้วยตนเอง : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ในวันเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.)
 2. สมัครทางไปรษณีย์ ส่งใบสมัครได้ที่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เลขที่ 39 หมู่ 1 ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  12110 (เขียนมุมขวาซอง \”สมัครเรียนผู้ช่วยพยาบาล\”)

กำหนดการเปิดสอน : ปีการศึกษา 2564 รับสมัคร : 3 พ.ค.-18 มิ.ย. 2564 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02 549 3109 ในวันเวลาราชการ

ส่งใบสมัคร และติดต่อสอถามข้อมูล

 1. สมัครด้วยตนเอง : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ในวันเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.)
 2. สมัครทางไปรษณีย์ ส่งใบสมัครได้ที่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เลขที่ 39 หมู่ 1 ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  12110 (เขียนมุมขวาซอง \”สมัครเรียนผู้ช่วยพยาบาล 64\”)
\"\"

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคเข้าศึกษาระดับหลักสูตรปริญญาผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2564

แชร์ไปยัง FACEBOOK