ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประจำปี 2564

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประจำปี 2564

 • ตำแหน่งที่รับสมัคร : อาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
  • วุฒิปริญญาโท (วุฒิพยาบาล) อัตราเงินเดือน 28,880 บาท
   วุฒิปริญญาโท (สาขาที่เกี่ยวข้อง) อัตราเงินเดือน 26,250 บาท
  • วุฒิปริญญาเอก (วุฒิพยาบาล) อัตราเงินเดือน 34,650 บาท
   วุฒิปริญญาเอก (สาขาที่เกี่ยวข้อง) อัตราเงินเดือน 31,500 บาท
 • ภาควิชาที่รับสมัคร ได้แก่
  • ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
  • ภาควิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
  • ภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์
  • ภาควิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
  • ภาควิชาการพยาบาลชุมชน
 • คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก
 • การรับสมัครคัดเลือก
 • กำหนดการเกี่ยวกับการดำเนินการสอบคัดเลือก
 • เงื่อนไขการรับสมัคร
  • การสมัครครั้งนี้ ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องกรอกใบสมัครด้วยตนเอง
   • สามารถส่งเอกสารพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครได้ที่ E-mail : hr.nursing@rmutt.ac.th
   • หรือเอกสารทางไปรษณีย์มายัง สำนักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู่ที่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบล คลองหก อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12110
   • โทรสอบถามได้ที่ 025493119
  • ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียง 1 ภาควิชา ของตำแหน่งเท่านั้น เมื่อสมัครแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
  • ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกและต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัครให้ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร กรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครแนบไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครของคณะพยาบาลศาสตร์ จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแต่ต้นและจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ
  • ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องมีผลคะแนนการสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง ซึ่งคะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด โดยยื่น ณ วันที่มารายงานตัว หากไม่มีผลภาษาอังกฤษ จะยังไม่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง
 • ประกาศผลสอบคัดเลือก
  • ทางเว็ปไซต์ https://nurse.rmutt.ac.th/  ภายหลังจากการสัมภาษณ์ภายใน 30 วัน
 • การบรรจุแต่งตั้ง
  • ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะได้รับการบรรจุแต่งตั้งตามลำดับในบัญชีผู้ผ่านสอบคัดเลือกโดยไ้รับเงินเดือนตามคุณวิฒิที่กำหนดไว้
  • บัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ให้ยกเลิกไปหรือสิ้นไปเมื่อคัดเลือกครบกำหนด 1 ปี

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการประจำปี 2565

แชร์ไปยัง FACEBOOK