ตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้กำหนดให้ดำเนินการการสอบกลางภาค
ระดับปริญญาตรี ในวันที่ 23 – 31 มกราคม 2564 ตามปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 และประกาศศูนย์ป้องกันและความคุมโรคคิดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ฉบับที่ 16) เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะพยาบาลศาสตร์จึงขอประกาศตารางสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

\"\"

แชร์ไปยัง FACEBOOK