กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ 1 (กยศ.) และลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม) ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 (ครั้งที่ 3)

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

 ลักษณะที่ 1 (กยศ.) และลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม)

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 (ครั้งที่ 3)

 (เฉพาะที่มาเซ็นแบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียนฯ 2/2563 เรียบร้อยแล้วเท่านั้น)

ถ้านักศึกษาไม่มีรายชื่อผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียนเรียน ให้รีบ

ติดต่อที่ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา

ภายในวันที่ 22 มกราคม 2564

ถ้าหลังจากนี้ไม่มาติดต่อนักศึกษาจะถูกถอนชื่อ

และต้องชำระเงินค่าคืนสภาพการเป็นนักศึกษา จำนวน 1,000 บาท เอง

ดูรายชื่อ
เพื่อคุ้มครองข้อมูลให้เป็นไปตามพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
กรุณาติดต่อ กองพัฒนานักศึกษา เพื่อตรวจสอบข้อมูล

ขั้นตอนการกู้ยืมภาคเรียนที่ 2/2563 สิ้นสุดแล้ว นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน

ได้ประมาณเดือนมีนาคม 2564

Facebook