กยศ.และกรอ. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

 ลักษณะที่ 1 (กยศ.) และลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม)

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563

 (เฉพาะที่มาเซ็นแบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียนฯ 2/2563 เรียบร้อยแล้วเท่านั้น)

ถ้านักศึกษาไม่มีรายชื่อผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียนเรียน ให้รีบ

ติดต่อที่ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา

ภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2563

ถ้าหลังจากนี้ไม่มาติดต่อนักศึกษาจะถูกถอนชื่อ

และต้องชำระเงินค่าคืนสภาพการเป็นนักศึกษา จำนวน 1,000 บาท เอง

ตรวจสอบรายชื่อ

ขั้นตอนการกู้ยืมภาคเรียนที่ 2/2563 สิ้นสุดแล้ว นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน

ได้ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2564

Facebook