แจ้งผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ./กรอ.) (รายเก่าย้ายสถานศึกษา/รายใหม่)รับแบบยืนยันจำนวนเงินฯ คืน

แจ้งผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.)

 (รายเก่าย้ายสถานศึกษา/รายใหม่)

รับสัญญาและแบบยืนยันจำนวนเงินฯ ภาคเรียนที่ 1/2563 คืน

ในวันที่ 9 – 13 พฤศจิกายน 2563

ช่วงเช้า เวลา 08.30 – 11.30 น.

ช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น.

ณ ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 4 อาคาร สวท.

รายชื่อ

รายเก่าย้ายสถานศึกษา         กยศ.รายใหม่        กรอ.

เพื่อคุ้มครองข้อมูลให้เป็นไปตามพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
กรุณาติดต่อ กองพัฒนานักศึกษา เพื่อตรวจสอบข้อมูล