ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก

รศ.ดร.พูลสุข หิงคานนท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และคุณมยุรี ศรีวัตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

แชร์ไปยัง FACEBOOK