รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ 2

ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำหนดเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตร
   ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
  • เป็นหญิงหรือชาย และมีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี บริบูรณ์นับถึงวันเปิดการศึกษา
  • น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กิโลกรัมส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
  • สุขภาพสมบูรณ์ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา (โดยมีใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาเวชกรรม ว่าเป็นผู้ที่มีความแข็งแรงไม่เป็นโรคหรือเป็น
  • ผู้มีความพิการ และไม่ติดสารเสพติดอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา)
  • เป็นผู้ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล ให้ต้องจำคุก

กำหนดการรับสมัคร

  • สมัครด้วยตนเอง วันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2563
  • ประการศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
  • สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันที่ 1 ธันวาคม 2563
  • ประกาศผลสอบคัดเลือก วันที่ 4 ธันวาคม 2563
  • รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา วันที่ 7 ธันวาคม 2563
  • เปิดภาคเรียนและปฐมนิเทศ วันที่ 14 ธันวาคม 2563

หลักฐานในการสมัคร

  • ใบสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
  • รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 1 นิ้ว 2 รูป
  • สำเนาบัตรประชาน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
  • สำเนาใบแสดงผลการเรียน
  • หนังสือรับรองของสถานที่ทำงาน ในกรณีที่ทำงานในสถานบริการสุขภาพ

การประกาศผลสอบคัดเลือก

  • เว็ปไซต์ https://nurse.rmutt.ac.th
  • แฟนเพจ Facebook https://www.facebook.com/nursermutt/
  • ทาง SMS เบอร์โทรของผู้สมัคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  • งานทะเบียน ประมวลผล และสารสนเทศ 02 549 3109
  • แฟนเพจ Facebook https://www.facebook.com/nursermutt/
  • เว็ปไซต์ https://nurse.rmutt.ac.th
  • Line official ไอดี @dxp2057b

ประกาศรับสมัคร
\"\"

ดาวน์โหลดใบสมัคร\"\"

แชร์ไปยัง FACEBOOK