ผลงานการออกแบบจากการ อบรม design thinking

ผลงานการออกแบบ Infographic ของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ชั้นปี 3 ในการอบรม design thinking วันที่ 16-18 พฤษจิกายน 2563 ณ อาคาร i Work สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แชร์ไปยัง FACEBOOK