กำหนดการส่งแบบคำขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563

กำหนดการส่งแบบคำขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ลักษณะที่ 1 (กยศ.) และ ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม)

ภาคเรียนที่ 2/2563

รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิกู้ยืมต่อเนื่องในภาคเรียนที่ 2/2563

รายชื่อ กยศ                       รายชื่อ กรอ

เอกสารที่ต้องเตรียมมาส่ง

  1. แบบคำยืนยันขอกู้ยืมผ่านระบบ e-studentloan ภาคเรียนที่ 2/2563                     1  ฉบับ

  2. ใบบันทึกค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ e-studentloan                    1 ฉบับ

        (ถ้ากู้เฉพาะค่าครองชีพไม่ต้องบันทึก)

  1. ใบลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 (ใบแจ้งยอด)                                               1 ฉบับ

  2. ใบแสดงผลการเรียน (ปริ้นทั้งหมด)

  3. สัญญา/แบบยืนยันจำนวนเงินฯ ของภาคเรียนที่แล้ว

  4. สำเนาบัตรประชาชนของนักศึกษา (รับรองสำเนาให้เรียบร้อย)                              1 ฉบับ

  5. หลักฐานการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา

        (บันทึกในระบบกิจกรรมพัฒนานักศึกษา Student Activity Transcript)  ระหว่างเดือนกรกฎาคม – พฤศจิกายน 2563 

       นักศึกษาสามารถปริ้นได้ทาง  https://activity.rmutt.ac.th/  

  1. ใบจองคิวการส่งแบบคำขอกู้ยืม

        **ให้นักศึกษาเข้าระบบเพื่อเลือกวันส่งแบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงิน ทาง www.studentloan.rmutt.ac.th          พร้อมปริ้น 1 ฉบับ

         (ระบบเปิดให้นักศึกษาเลือกวันส่ง ได้ตั้งแต่วันที่ 23 – 27 พฤศจิกายน 2563)

หมายเหตุ

                 * นักศึกษาที่จะออกฝึกสหกิจ/ฝึกงาน/ฝึกสอน ภาคเรียนที่ 2/2563 ให้เตรียมเอกสารทั้งหมดมาส่งในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 – 11.30 น. (ไม่ต้องจองคิว)

                  ** นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ ให้เตรียมเอกสารมาส่งในวันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 9.00 – 11.30 น. (ไม่ต้องจองคิว)